اعلام رای کمیته تعیین وضعیت در مورد یک بازیکن

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت شاهین طاهرخانی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

https://dailybulletin.ir/30/12/2021/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9-%d8%a8/